SŁOWNIK POJĘĆ - Marta Walisiak architekt

ARCHITEKTURA:

Są to dokumenty określające warunki na jakich można pobudować dany obiekt w danej lokalizacji. Podstawowe parametry określane w dokumencie to linia zabudowy, wskaźnik zabudowy, procent terenu biologicznie czynnego (zieleń). Decyzja o warunkach zabudowy wydawana jest dla lokalizacji tam gdzie nie ma opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego. Wydawana jest ona przez organ samorządowy na wniosek inwestora. Czas oczekiwania to około 3 miesiące.
Plan Miejscowy określa planowanie wykorzystania terenów objętych tym planem , określający przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego.
Ustanowiony jest uchwałą odgórnie co powoduje brak możliwości zmiany jego zapisów. Wyrys i wypis z planu można uzyskać w organie samorządowym dla danego terenu.


Linia zabudowy jest stworzona dla wprowadzenia ładu przestrzennego i wyznacza granicę jaką nie można przekroczyć zabudową na terenie danej działki. Rozróżnia się linię zabudowy nieprzekraczalną i obowiązującą.


Linia ta mówi iż ściana frontowa budynku /lub w niektórych starostwach interpretacja – dany element najbardziej wystający w części frontowej budynku/musi stanąć dokładnie w tej linii, nie dopuszczalne jest przesunięcie jej w żadnym kierunku.


Linia ta określa obszar terenu w obrębie jakiego może stanąć obiekt, nie jest tutaj wymagane usytuowanie budynku dokładnie w tej linii.


Określa stosunek powierzchni całkowitej budynku (wraz z tarasami/ do powierzchni działki lub terenu objętego opracowaniem.


Określa stosunek powierzchni zabudowy budynku /wraz z tarasami / do powierzchni działki lub terenu objętego opracowaniem. W zależności który wymóg (czy wskaźnik zabudowy czy intensywności zabudowy) zostanie podany w decyzji o warunkach zabudowy lub planie przestrzennym zagospodarowania jest konieczny  do spełnienia by uzyskać pozwolenie na budowę i zrealizować obiekt.


to teren z nawierzchnią zapewniającą naturalny rozwój roślinności. Do terenów biologicznie czynnych wlicza się również wody powierzchniowe jak i 50% powierzchni tarsów i stropodachów jeżeli są urządzone jako stałe elementy kwietników lub trawników zapewniających wegetację roślinom. Jednak powierzchnia tych elementów nie może być mniejsza niż 10m2


Określa on powierzchnię terenów zielonych/ terenów biologicznie czynnych do powierzchni działki. Należy jednak uważnie przeczytać zapisy planu miejscowego gdyż wskaźniki te mogą być zinterpretowane indywidualnie w planie.


zgrupowanie intensywnej zabudowy na obszarze który pełni rzeczywistą funkcję śródmieścia lub w planie zagospodarowania przewidziany ją pod tą funkcję


należy rozumieć przez to jeden budynek mieszkalny lub zespół budynków wraz z budynkami garażowymi i gospodarczymi


rozumie się pod tą nazwą budynki mieszkalne, gospodarcze, , inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych , hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych


Bilans terenu określa proporcje danych czynników zagospodarowania terenu, takich jak wskaźnik zabudowy, procent terenu biologicznie czynnego , komunikacji pieszej i kołowej, pól uprawnych i innych. Suma wszystkich tych czynników musi równać się powierzchni terenu działki dla której te warunki zostały ustalone. Musi spełniać warunki decyzji o warunkach zabudowy/ planu miejscowego.


Projekt budowlany jest to dokument formalny, przedstawiający rozwiązania projektowe planowanej inwestycji, stanowiący podstawę uzyskania opinii, uzgodnień, zgód i pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę. Jego zakres jest prawnie określony. Winien być sporządzony zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a w przypadku jego braku decyzji o warunkach zabudowy. Warto tu również rozróżnić projekt architektoniczno-konstrukcyjny od budowlanego projektu wielobranżowego. W niektórych powiatach dla budynku mieszkalnego wymagany jest tylko projekt architektoniczno – konstrukcyjny. Jednak należy o to spytać w wydziale administracji budowlanej. Składowymi projektu budowlanego potrzebnego do uzyskania pozwolenia na budowę są:

Projekt zagospodarowania terenu:
– Opis zagospodarowania terenu
– Plan zagospodarowania terenu

Projekt architektoniczny+opis:
– Opis i projekt zagospodarowania terenu/działki
– Opis architektoniczno-budowlany rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych wraz z instalacjami w budynku
– Charakterystyka energetyczna
– Informacja BIOZ
– Operat strażacki- gdy wymagany
– Rysunki techniczne rzutów wszystkich kondygnacji
– Rysunki techniczne najważniejszych przekrojów
– Rysunki techniczne elewacji
– Kolorystyka elewacji
– Zestawienie stolarki okiennej

Projekt konstrukcyjny:
Opis konstrukcji
– Rysunki techniczne konstrukcji rzutów kondygnacji
– Rysunki techniczne konstrukcji najważniejszych przekrojów lub elementów konstrukcyjnych
Warto również wspomnieć iż w sytuacji braku istniejącego wjazdu z drogi publicznej na działkę konieczny jest projekt drogowy zjazdu. Projekt wielobranżowy w zależności od danej sytuacji może zawierać oprócz wyżej wymienionych składowych takie elementy jak:

– Proj. Instalacji Elektrycznych zew.
– Projekt przyłączy zew. -zazwyczaj energetyka
– Kosztorys
– Proj. Instalacji Teletechniczne wew.
– Projekt przyłączy zew.
– Kosztorys
– Proj. Instalacji Sanitarnych c.w.u
– Projekt przyłączy zew.
– Projekt Instalacji Sanitarnych kanalizacji LUB szamba
– Projekt przyłączy zew.
– Proj. Sanitarny c.o – technologia kotłownia gaz
– Proj. Sanitarny c.o – technologia inna
– Proj. Wentylacji
– Klimatyzacji,
– Kosztorys branży sanitarnej
– Proj. Drogowy zjazdu
– Proj. Dróg wew./parkingów
– Kosztorys


Jest składnikiem tzw. dokumentacji projektowej (wykonawczej), stanowiący uszczegółowienie rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym. Służy on do wykonania robót budowlanych, kontroli ich jakości oraz odbioru. Zakres projektów wykonawczych określony jest w przepisach tylko w odniesieniu do inwestycji realizowanych ze środków publicznych. W innych przypadkach wykonywany jest przy dużych obiektach lub przy dużym skomplikowaniu budynku na zlecenie inwestora


Pozwolenie na budowę nie zawsze jest wymagane. Są sytuacje kiedy można budować obiekty po samym tylko zgłoszeniu tego faktu we właściwym organie. Katalog obiektów które wymagają tylko zgłoszenia znajduje się w Prawie budowlanym


budowa – pod tym pojęciem rozumie się wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę oraz nadbudowę obiektu budowlanego,
remont – rozumie się przez to wykonywanie prac budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego a nie stanowiących konserwacji obiektu. Przy pracach remontowych mogą być użyte inne materiały niż w stanie pierwotnym,
przebudowa – przebudowa budynku polega na wykonywaniu robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji. Nigdy natomiast w wyniku przebudowy nie może powstać nowa substancja budowlana.


Obiekt małej architektury, jest czasami potocznie błędnie utożsamiany z tymczasowym obiektem budowlanym. Ustawa prawo budowlane definiuje obiekty małej architektury jako niewielkie obiekty budowlane, a w szczególności: obiekty kultu religijnego: kapliczki, krzyże przydrożne, figury;• posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej; oraz obiekty użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku takie jak piaskownice, huśtawki, drabinki czy śmietniki.


Przez prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, zgodnie z art. 3 pkt 11 Prawa budowlanego – należy rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.


Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu, czyli energię na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej także wbudowanego oświetlenia. Świadectwo charakterystyki energetycznej potrzebne jest przy oddaniu budynku do użytkowania i przygotowuje po wybudowaniu budynku. W projekcie budowlanym projektant sporządza tylko skróconą charakterystykę energetyczną.


Pozwolenie na budowę jest to dokument otrzymany w drodze decyzji administracyjnej zezwalający na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego


Jest uczestnikiem procesu budowlanego który musi posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane i zgodnie z prawem budowlanym posiada określone obowiązki ,które nie tworzą listy zamkniętej, jest osobą kompetentną. Inwestor powołuje kierownika budowy na czas wykonywania robót budowlanych (budowy).


Inspektor nadzoru inwestorskiego jest osobą powołaną przez Inwestora ale tylko na budowach skomplikowanych kiedy urząd nakaże jego obecność. Wpis o obowiązku powołania na budowie inspektora nadzoru winien znaleźć się w decyzji pozwolenia na budowę. Obowiązkiem jego jest sprawowanie kontroli zgodności realizacji budowy z projektem i pozwoleniem na budowę – przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.


To nadzór sprawowany przez autora projektu, polegające na sprawdzaniu zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową i uzgadnianiu możliwości wprowadzania w razie potrzeby rozwiązań zamiennych. Inwestor może umówić się z projektantem do sprawowania takiego nadzoru a projektant jest zobowiązany go wykonywać. Ponadto obowiązek ustanowienia nadzoru autorskiego może nałożyć na inwestora właściwy organ. Nadzoru autorskiego nie w chodzi w cenę projektu budowlanego.


WNĘTRZA:

– inwentaryzacja-jeśli konieczna
– projekt (rzuty podłogi i sufitów,  kłady ścian)
– wizualizacje pomieszczeń
– projekt instalacji oświetlenia
– projekt instalacji wodociągowej – (jeśli konieczny
– projekt instalacji gazowej – (jeśli konieczny)
– zestawienie materiałów
– możliwość spotkań konsultacyjnych w salonach sprzedaży

Projekt wykonawczy wnętrz zawiera uszczegółowienie detali projektu podstawowego (wymienionego powyżej). Pozwala na bardzo dokładną realizacje projektu nie odbiegającą od zamierzeń projektowych gdyż często się zdarza że to wykonawcy podejmują te decyzje które nie zawsze są słuszne.

Nadzór autorski przy projekcie wnętrz jest rzeczą bardzo wspomagającą realizację wnętrza. Może być alternatywą dla projektu wykonawczego ale tylko w połączeniu z nim gwarantuje 100% realizacji zgodnej z oczekiwaniami inwestora.